Avaleht / In English
logo
     
 
 

Punase Risti Embleem

 • Artikkel 38
  Austusest Sveitsi vastu kinnitatakse relvajõudude meditsiiniteenistuse embleemiks ja tunnusmärgiks vapiembleem punase ristiga valgel taustal
 • Artikkel 44
  Punase risti embleemi valgel taustal ja sõnu «Punane Rist» või «Genfi Rist» võib nii rahu- kui ka sõjaajal kasutada ainult eesmärgiga tähistada ja kaitsta meditsiiniüksusi ja -rajatisi, käesoleva konventsiooni ja muude selliseid küsimusi käsitlevate konventsioonidega kaitstavat meditsiinipersonali ja -vahendeid, välja arvatud käesoleva artikli järgnevates lõikudes toodud erandid.
  Peale selle võivad rahvuslikud Punase Risti (Punase Poolkuu, Punase Lõvi ja Päikese) seltsid rahuajal vastavalt siseriiklikule õigusele kasutada Punase Risti nime ja embleemi ka muu tegevuse korral, mis on kooskõlas Rahvusvahelise Punase Risti konverentsidel sätestatud põhimõtetega.
 • Artikkel 53
  Embleemi või tähist «Punane Rist» või «Genfi Rist» või muud sellele sarnanevat märki või tähist ei või kasutada üksikisikud, avalikud või eraõiguslikud organisatsioonid, firmad või äriühingud, välja arvatud käesoleva konventsiooniga selleks õigustatud isikud, mis tahes otstarbel ja arvestamata selle kasutuselevõtmise kuupäeva.
ICRC IFRC Rahvuslike seltside embleemid
Embleemid

 

Üles  
keskmine joon

Keeld ebaõigeks kasutamiseks

12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokoll rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta

 • Artikkel 38. Rahvusvahelised tunnusmärgid
  1. Keelatud on punase risti, punase poolkuu või punase lõvi ja päikesega tunnusmärgi või konventsioonide või käesoleva protokolliga ettenähtud muude embleemide, märkide ja signaalide ebaõige kasutamine. Samuti on keelatud muude rahvusvaheliselt tunnustatud kaitseembleemide, -märkide või -signaalide, sealhulgas vaherahulipu ja kultuuriväärtuste kaitse embleemi tahtlik väärkasutamine relvakonflikti ajal.
  2. Keelatud on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tunnusmärgi kasutamine, välja arvatud selle organisatsiooni loal.
Üles  
keskmine joon

Embleemi väärkasutus

Matkimine

Matkimine tähendab märgi kasutamist, mis oma kuju ja/või värviga võib põhjustada segiajamist embleemiga.

Matkimine

Usurpatsioon

Usurpatsioon tähendab embleemi kasutamist ühenduste või isikute poolt, kellel ei ole selleks õigust (äriettevõtted, farmatseudid, eraarstid, tavalised inimesed).

Usurpatsioon

Reetlikkus

Reetlikkus tähendab embleemi kasutamist konflikti ajal selleks, et kaitsta võitlejaid või sõjavarustust; embleemi reetlik kasutamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsist rikkumist ehk teiste sõnadega sõjakuritegu.

Reetlikus

Üles  
keskmine joon

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus

Vastu võetud 05.04.2006
RT I 2006, 18, 141
jõustumine 01.06.2006

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike nimetuste ja embleemide kasutamise riigisisese korra ning vastutuse nende väärkasutamise eest.

(2) Punase risti nimetuse ja embleemi, punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi (I) konventsioonist haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal, 1949. aasta 12. augusti Genfi (II) konventsioonist haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel, sõjavangide kohtlemise 1949. aasta 12. augusti Genfi (III) konventsioonist, tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta 12. augusti Genfi (IV) konventsioonist, samuti 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I) lisaprotokollist rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta, 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (II) lisaprotokollist siseriiklike relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta (edaspidi Genfi konventsioonid) ning käesolevast seadusest.

(3) Punase kristalli nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 2005. aasta 8. detsembri (III) lisaprotokollist täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta.

(4) Käesolev seadus ei piira punase risti embleemi kasutamist liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooniga ning seda täiendava 1971. aasta Euroopa kokkuleppega lubatud korras.

(5) Käesolev seadus ei piira punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike nimetuste ja embleemide kasutamist Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni poolt.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 2. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 3. Punase risti nimetus ja embleem

(1) Punase risti kaitstav nimetus (edaspidi nimetus) on sõnad «punane rist» või «Genfi rist».

(2) Punase risti embleem (edaspidi embleem) on punane rist valgel taustal.

§ 4. Teised nimetused ja embleemid

(1) Teisi punase risti nimetuse ja embleemiga samatähenduslikke Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise (edaspidi punase risti liikumine) poolt kasutatavaid nimetusi ja embleeme – punase poolkuu nimetust ja embleemi, punase lõvi ja päikese nimetust ja embleemi ning punase kristalli nimetust ja embleemi – tohib Eestis kasutada ainult rahvusvahelises õiguses ja seaduses lubatud juhtudel.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(2) Punase poolkuu kaitstav nimetus on sõnad «punane poolkuu» ning punase poolkuu embleem on punane poolkuu valgel taustal.

(3) Punase lõvi ja päikese kaitstav nimetus on sõnad «punane lõvi ja päike» ning punase lõvi ja päikese embleem on punane lõvi ja päike valgel taustal.

(4) Punase kristalli kaitstav nimetus on sõnad «punane kristall» ning punase kristalli embleem on ühel tipul seisev punane ruudukujuline raam valgel taustal.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 5. Eesti Punane Rist

Eesti Punane Rist on punase risti liikumises osalev Eestit esindav vabatahtlik ühendus, mis on punase risti liikumisse vastu võetud vastavalt Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) põhikirjale.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

2. peatükk
NIMETUSE JA EMBLEEMI KAITSVAL EESMÄRGIL KASUTAMINE

§ 6. Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamine ning selleks õigustatud isikud

(1) Nimetust või embleemi kasutatakse relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal kaitsval eesmärgil isiku või vara märgistamiseks, et näidata nende kuulumist rahvusvahelise õigusega kaitstavate isikute või vara hulka.

(2) Nimetust ja embleemi võib kaitsval eesmärgil kasutada haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelev meditsiinipersonal ja vaimulik Genfi konventsioonides sätestatud korras.

(3) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kasutada nimetust ja embleemi kaitsval eesmärgil ka rahuajal.

(4) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal kasutada välisriigis käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi nimetusi ja embleeme kaitsval eesmärgil, kui see aitab tõhustada nende kaitset.

(5) Välisriigi relvajõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal Eestis kasutada teisi käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud samatähenduslikke nimetusi ja embleeme.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 7. Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise kord

(1) Kaitsval eesmärgil kasutatakse nimetust või embleemi käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud isikute ja nende poolt kasutatavate hoonete, transpordivahendite ning muu haavatute ja haigete ravimise ja hooldamisega seotud vara märgistamiseks.

(2) Haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelev tervishoiuteenuse osutaja võib paigaldada kaitsval eesmärgil kasutatava embleemi ainult kaitseväe volitusel. Märgistuse paigaldamisel osutab vajaduse korral abi kaitsevägi.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(3) Embleemi kasutamisel kaitsval eesmärgil peab embleem olema sellise suurusega, et oleks tagatud embleemi nähtavus võimalikult kaugelt ja võimalikult paljudest suundadest.

(4) Kaitsevägi väljastab meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud isikutele.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(5) Kaitseminister kehtestab määrusega meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi vormi ja väljaandmise korra.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 8. [Kehtetu – RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

3. peatükk
NIMETUSE JA EMBLEEMI VIITAVAL EESMÄRGIL KASUTAMINE

§ 9. Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamise kord

(1) Nimetust või embleemi kasutatakse viitaval eesmärgil, et näidata isiku või vara seotust punase risti liikumisega.
(2) Viitaval eesmärgil on nimetust ja embleemi keelatud kasutada niisugusel moel, mille puhul võib

embleemi või nimetusega märgistatud isikut või vara pidada embleemi või nimetuse kaitse all olevaks.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(3) Embleemi kasutamisel viitaval eesmärgil peavad embleemi mõõtmed olema väikesed, võrreldes objektiga, millel seda kasutatakse, ja seda ei tohi paigutada käesidemele ega ehitise katusele.

§ 10. Õigustatud isikud

(1) Viitaval eesmärgil võivad nimetust ja embleemi kasutada punase risti liikumise liikmed, sealhulgas Eesti Punane Rist.

(2) Välisriigi rahvuslikud seltsid võivad Eestis kasutada käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi samatähenduslikke nimetusi ja embleeme punase risti nimetuse ja embleemiga samadel tingimustel.

(3) Eesti Punane Rist võib erakorralistel asjaoludel kasutada välisriigis punase kristalli nimetust ja embleemi, kui see on vajalik tema töö paremaks korraldamiseks.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 11. Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamine teiste isikute poolt

(1) Teised isikud võivad viitaval eesmärgil kasutada nimetust või embleemi kokkuleppel Eesti Punase Ristiga rahvusvahelise õiguse ja käesoleva seadusega sätestatud juhtudel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppes määratakse nimetuse või embleemi kasutamise paikkond ning tähtaeg. Nimetuse või embleemi kasutamine peab toimuma kooskõlas punase risti liikumise põhimõtetega.

(3) Eesti Punane Rist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppe lõpetada, kui isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimusi või kui nimetuse või embleemi edasine kasutamine oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

4. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 12. Ettekirjutus

(1) Kui isik kasutab punase risti nimetust või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teisi nimetusi või embleeme või nendega eksitavalt sarnast nimetust või embleemi vastuolus rahvusvahelise õiguse või käesoleva seadusega, võib Kaitseministeerium või politseiprefektuur teha isikule ettekirjutuse väärkasutuse lõpetamiseks.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(2) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nimetuse või embleemi väärkasutuse lõpetamiseks ettekirjutuse teha ka kaitseväe juhataja või kaitseväe ülemjuhataja või tema volitatud ülemad kaitseväes.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võidakse kohaldada sunniraha või asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(5) Sunniraha ülemmäär on 40 000 krooni.

(6) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võidakse kohaldada asendustäitmist ilma ettekirjutuse, hoiatuse ja täitekorralduseta või ilma hoiatuse ja täitekorralduseta.

5. peatükk
VASTUTUS

§ 13. Nimetuse ja embleemi väärkasutus

(1) Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide väärkasutuse või nendega eksitavalt sarnase nimetuse või embleemi kasutamise eest, kui kasutamine ei toimunud relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal ning selline kasutamine on seostatav punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide kaitsval eesmärgil kasutamisega –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 14. Nimetuse ja embleemi rikkumine

Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide määrimise, rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
[RT I 2008, 54, 305 - jõust. 27.12.2008]

§ 15. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 14 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 14 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on:

1) politseiprefektuur;
2) Kaitseministeerium.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 16. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. juunil.

Riigi Teataja link printimiseks

Üles  
keskmine joon
 
 
 
Punase Risti Embleem
Keeld ebaõigeks kasutamiseks
Embleemi väärkasutus
Punase risti nimetuse ja embleemi seadus
 
 
 
 
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook