Avaleht / In English
logo
   
 
 

Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni peaassamblee ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 31.konverents Genfis 23.11-01.12.2011.a.

Kongress esitas aruandeperioodi ettekande. Peatähelepanu oli maailma suurõnnetuste operatsioonide läbiviimise ja tsiviilisikute kannatuste leevendamisel. Peaassamblee kinnitas jätkuvalt vajadust riskidega toimetulekuks tuumaohu, loodukatastroofide, pandeemilise gripi ohu korral. Rahvuslike Seltside tegevuse osakaal nendes valdkondades vääris äramärkimist maades, kus need probleemid on eriti akuutsed.

Jätkuv on humanitaardiplomaatia probleemistik enimhaavatava elanikkonna huvides käitumise osas. Ei piisa üksnes juhtimiskeskuse operatiivsest käitumisoskusest, oluline on riiklikul tasemel otsustajate suhtumine enim abivajajate olukorda (Haiiti, Tuneesia kogemus). RPR Föderatsioon teeb jätkuvait tööd humanitaardiplomaatia arendamise valdkonnas.

Tähelepanu all on aruandluse täpsuse ja läbipaistvuse tagamine Punase Risti kõigi komponentide osas. Punase Risti tegevus baseerub PUNASE RISTI LIIKUMISE PÕHIMÕTETEL, nendest kõrvalekaldumisest tuleb hoiduda ja selle üle teostub järelvalve eelkõige rahvuslike seltside tasemel.

Prioriteene on esmaabiga seonduv, mis oli Punase Risti Liikumise sünni aluseks. Selles osas tegutsevad kõik rahvuslikud seltsid üksmeelselt ja järjepidevalt elanikkonna enimhaavatavuse preventsiooni eesmärgil ja Punane Rist on maailmas selles osas esirinnas. Konverentsi keskuses oli üleval sellekohaseid temaatilisi väljapanekuid ja esmaabi telkide näidiseid õnnetuspiirkandades töötamisel. Oli korraldatud fotode ekspositsioon rahvuslike seltside tewrvise- ja esmaabialasest kogemusest, kus Eesti Punase Rist fotole omistati esimene koht (vt. foto)

Konverents tõstis üles küsimuse TUUMARELVADEST ja samuti KATASTROOFIDEST TUUMAJAAMADES. Siiani kannatavad inimesed ja sandistuvad tuumajaamades toimuvates õnnetustes. Delegaadid edastasid selge sõnumi riikide esindajatele inimeste tervise kaitse vajadustest ka selles valdkonnas.

PUNASE RISTI EMBLEEMI KASUTAMINE RELVAKONFLIKTI AJAL. Probleemiks on real juhtudel embleemi all olevate objektide ründamine - haiglad, transporivahendid nii inimeste ründamisel kui ka humanitaarabi transportimisel. Riigid rikuvad rahvusvahelise humanitaarõiguse norme (RHÕ), mille tagajärjel kannatavad relvakonflikti ohvrid. Üleskutses kõikide rahvuslike seltside poolt riikidele RHÕ kaitseks ja seaduse tõlgendamise ühtlustamisele.

MIGRATSIOONI (SUND)OHVRID. Väga sageli ei vasta relvakonflikti ajal kinnipeetavatele kohaldatud tingimused nõuetele. Õigusnormid peavad olema inimeste kaitseks piisavad. Valitsuse pädevuses oleva õigusloome osas tuleb töötada - seisukohti on palju ja juriidilised osakonnad peavad nendele probleemidele kooskõlastatult lähenema.

ÕIGUSLIK VALMISOLEK ÕNNETUSJUHTUMITE PUHUL. Õnnetusjuhtumite likvideerimise praktika on näidanud vajadust õigusliku regulatsiooni järgi. Elanikkonna eelnev ettevalmistus ja õnnetusjärgse tegevuse korrastatus tagab abistamisprotsessis selle efektiivsuse ja vähendab inimkannatusi.

Valiti Punase Risti Liikumise alaine komisjon, mille liikmeteks said territoriaalsuse printsiipi arvestades esindajad Itaaliast, Ameerika Ühendriikidest, Soomest, Jordaaniast ja Austraaliast.

www.ifrc.org

mos

Üles / 15. detsember 2011 /
keskmine joon
Projekt "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks -2"

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium

Projekti üldeesmärk on Eesti Punase Risti (EPR) kui Sotsiaalministeeriumi põgenike massilise riiki saabuva hädaolukorra lahendamise plaani kaasatud organisatsiooni valmisoleku loomine põgenike massilise sisserände korral.

EPR on ettevalmistanud 275 õnnetusteks valmisoleku esmaabi- ja esmahooldusrühma liiget, kes on võimelised osutama põgenikele esmaabi, psühhosotsiaalset abi, aidata otsida lähedasi ja olema abistavaks jõuks toetaval tegevusel majutuskohas.

Projekti otsene eesmärk:
a. EPR töötajate ja vabatahtlike kompetentsi tõstmine
b. Pikaajalist kogemust omavate Euroopa Liidus asuvate Punase Risti Rahvuslike Seltsidega koostöö loomine antud valdkonnas.

EPR SM EU

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

 

Üles / 7. oktoober 2011 /
keskmine joon
Venemaa Punane Rist tänab

Venemaa Punane Rist tänab ja avaldab suurt lugupidamist nii punaristlastele ja kogu Eestimaa inimestele rahaliste vahendite kogumise eest 2010 aasta suviste metsatulekahjude tagajärjel kannatada saanud inimeste abistamise eesmärgil. Abi oli reaalselt vajalik ja oodatud.

Vastavalt Venemaa PR Presiidiumi poolt arutelu tulemusena vastuvõetud otsusele hangiti ja komplekteeriti EPR poolt kogutud vahendite eest toiduainete pakid ja hügieenivahendite komplektid. Tähelepanu all olid Volgogradi oblasti ja Altai krai elanikud. Hetkeks on abi osutatud 489 perekonnale (2700 isikut) Volgogradi oblastis ja 320 perele (1000 isikut) Altai krais.

Töö Eestimaa inimeste poolt annetatud vahenditega jätkub.

Siit linkide alt saad lugeda Venemaa PR aruannet meie metsatulekahjude tagajarjel kannatada saanud tsiviilelanikele korjanduse summade kasutamisest ja tänukirja.

Üles  
keskmine joon
 
 
 
 
Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni peaassamblee ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 31.konverents Genfis 23.11-01.12.2011.a.
Projekt "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks -2"
Venemaa Punane Rist tänab
 
Tagasi
 
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook